Wij zoeken meesterlijke leerkachten! 

Wij zoeken iemand die samen met het team vol energie een nieuwe school wil neerzetten.


Per schooljaar 2019/2020


Ben jij op zoek naar een meesterlijke functie in het basisonderwijs? Waar je als leerkracht vanuit jouw expertise en ondernemend vermogen lesstof omzet naar actie. Heb je niet per se affiniteit met zendgericht onderwijs, maar gaat jouw hart sneller kloppen van kindgericht lesgeven en krachten bundelen? 

Neem dan de uitdaging aan om samen met ons een succes te maken van vernieuwend onderwijs in Velsen en solliciteer direct op onze vacature!

Wij zijn op zoek naar vernieuwers, ondernemers met hart voor kinderen. Meesterlijke leerkrachten en ondersteuners die kinderen in al hun talenten weten te herkennen en erkennen en die hen de gelegenheid bieden zich te ontwikkelen. Je bent een doener en flexibel in omgang met kinderen en het implementeren van de onderwijsmethoden. 
Je ziet het belang van dagelijks bewegen en buitenonderwijs. We zoeken mensen die hun sporen in het onderwijs hebben verdiend en die gedreven zijn bij te dragen aan nieuw onderwijs. Een creator die ziet wat er nodig is en hierop kan acteren, individueel en in teamverband. 


Als vernieuwd denker maak je deel uit van een team aan veelzijdige (vak)leerkrachten die elkaar aanvullen en versterken. Je creëert, verdiept en realiseert vooruitgang in het onderwijs en individuele ontwikkeling per kind.


  • Hoogopgeleid en minimaal 3 jaar relevante ervaring in het onderwijs
  • Ondernemend ingesteld
  • Flexibel en open minded
  • Gedreven te willen groeien als persoon en met De Schoolwerkplaats
  • Enthousiast en sociaal betrokken
  • Fulltime of parttime beschikbaar 
  • Beschikbaar per schooljaar 2019/2020

We willen starten met 2,5 a 3 fte, dit is afhankelijk van de inschrijvingen, maar we verwachten al snel het team te kunnen uitbreiden. Uiteindelijk zal het team bestaan uit leerkrachten met de functies L10 en L11, daarnaast is er ook plek voor leerkracht en klassen ondersteuners en vakleerkrachten. Mocht je wat voor onze school kunnen betekenen dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! 

Voor meer informatie kan je mailen naar info@deschoolwerkplaats.nl of bellen met 06-29591428. 
Je sollicitatiebrief en CV mag je sturen vóór 16 april a.s. naar bovenstaand mailadres. 


Meer info over de functiereeks leraren primair onderwijs.

Wij zoeken een Directeur Bestuurder 

Wij zoeken iemand die vol energie een nieuwe school wil neerzetten.


Per 1 juni 2019


De Schoolwerkplaats zal in augustus 2019 haar deuren openen in de gemeente Velsen. De Schoolwerkplaats is opgericht om de kinderen in Velsen een ander onderwijskundig concept aan te bieden. Een school waar kinderen al hun talenten kunnen ontplooien en ontwikkelen en waar ze hun ontwikkeling op eigen wijze kunnen vormgeven. De Schoolwerkplaats zal in beginsel een eenpitter zijn, waarbij samenwerking wordt gezocht met andere besturen in de regio. Omdat de school gaat starten in augustus vraagt dat meer van een directeur dan een school die al helemaal in de steigers staat. 


Onze nieuwe directeur.. 

* is een ondernemer

* heeft ervaring als directeur op een basisschool

* heeft kennis en kunde in vernieuwend onderwijs

* beschikt over een pre-netwerk in het onderwijsveld, gericht op onderwijsvernieuwing

* maakt van nature verbinding tussen team, ouders en kinderen

* kan effectieve en vloeiende communicatiestromen opzetten en leiden, zowel intern als extern

* is in staat om de juiste mensen te betrekken bij het verder vormgeven van de school

* een empatisch leider met oog en oor voor mensen in de school
* een visionair, die helder kan aangeven wat de kracht is van de school en hoe de school zich daar in de toekomst naartoe ontwikkelt met het oog op groei en bestaansrecht

Meer over: Directeur de Schoolwerkplaats

De school bestaat uit een directeur, leerkrachten en ondersteunend personeel.
De werkzaamheden worden verricht binnen een basisschool (De SWP). Daarbij werken we samen met Fibbe (ten aanzien van leerontwikkeling). 

Het stichtingsbestuur draagt zorg voor de richting en koers van de stichting, ontwikkelt het algemene beleid van de stichting, stelt de kaders vast voor de school en behartigt de algemene belangen van de stichting SWP en bewaakt de kwaliteit en de uitvoering.

De directeur basisschool heeft de integrale leiding van de school waaronder de verantwoordelijkheid voor het operationele management inclusief de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van het onderwijsbeleid en de onderwijsprogrammering en het leidinggeven. 

Resultaatgebieden/ werkzaamheden

1. operationeel management
2. beleidsontwikkeling
3. leidinggeven

Resultaatgebied 1: operationeel management

De directeur:
 • stuurt het onderwijs en de leerlingenzorg op de school aan; 
 • bewaakt de identiteit van de school, doelstelling en het pedagogisch-didactisch klimaat van de school en zoekt de verbinding met Fibbe;
 • creëert en doet een geschikt en passend aanbod voor leerlingen; 
 • bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs; 
 • signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en neemt beslissingen over te nemen maatregelen; 
 • beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken, over toelating en verwijdering van leerlingen; 
 • beslist, op advies van en in overleg met specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten; 
 • stelt het school- en ondersteuningsprofiel op; 
 • onderhoudt de contacten en voert overleg met ouders/verzorgers van de leerlingen. 
 

Resultaatgebied 2: beleidsontwikkeling

De directeur:
• signaleert en analyseert maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen in de schoolomgeving en toetst de consequenties voor het beleid van de school; 
• ontwikkelt, evalueert en stelt het onderwijs- en kwaliteitsbeleid bij alsmede het zakelijk beleid van  de school en adviseert het stichtingsbestuur over de consequenties daarvan voor de school;
• kiest en/of ontwikkelt (nieuwe) methoden, lesmateriaal, e.d.,
•  stelt de jaarlijkse schoolbegroting op; 
• stelt het jaarverslag op van de school; 
• voert overleg met de Medezeggenschapsraad van de school;  
• initieert in het kader van de brede school het overleg met samenwerkingspartners die bijdragen aan een integraal/aansluitend beleid. 


Resultaatgebied 3: leidinggeven 

De directeur:
• geeft leiding aan medewerkers van de school;
• draagt zorg voor de ontwikkeling van de medewerkers en begeleidt deze daarbij;
• voert in het kader van de lerende organisatie doorlopend coachings- en bijsturende gesprekken met leerkrachten en indien nodig de medewerkers om het totaalkader te bewaken; 
• is verantwoordelijk voor de uitvoering van de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers;
• draagt zorg voor de personele zorg en het personeelsbeheer;
• draagt zorg voor de werving en selectie;
• beslist over personele vraagstukken en te nemen maatregelen;
• doet voorstellen en regelt de scholing van het personeel;
• delegeert indien gewenst personele zaken aan een plaatsvervangend directeur.


Speelruimte

De directeur beslist over de aansturing van het onderwijs en de leerlingenzorg, de beleidsontwikkeling en bij het leidinggeven. De aanpak en het beleid is vastgelegd in de onderwijswet- en regelgeving, het schoolplan alsmede het beleid van SWP.

De directeur legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur over het integraal leidinggeven, de beleidsontwikkeling en de resultaten van het operationele management van de school.


Kennis & Vaardigheden

De directeur beschikt over:
• brede kennis van (alle ontwikkelingen in) het basisonderwijs;
• kennis van bedrijfsvoeringsprocessen;
• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de organisatie en de stichting;
• inzicht in en kennis van de schoolomgeving;
• vaardigheden in het aansturen van professionals;
• adviesvaardigheden
 

Contacten

De directeur onderhoudt contacten:
• met ouders/verzorgers om de ontwikkeling en voortgang van de leerlingen te bespreken, te overleggen over knelpunten daarbij en te nemen maatregelen en af te stemmen over te nemen of genomen beslissingen en beleidsmaatregelen;
• met ouders/verzorgers en andere onderwijsinstellingen over doorverwijzing van leerlingen in het kader van passend onderwijs en samenwerkingspartners;
• met het stichtingsbestuur om verantwoording af te leggen, beleid en uitvoering af te stemmen;
• met ouders, medewerkers en andere betrokkenen om hen te overtuigen van de noodzaak van onderwijsontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën, methoden en onderwijsvernieuwing;
• met samenwerkingspartners uit de schoolomgeving om overleg te voeren en af te stemmen over beleid, gezamenlijke knelpunten, aanpak, maatregelen en het te voeren beleid en om de belangen van de school te behartigen e.d. en overige overleggen;
• met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om te overleggen en af te stemmen om tot een gezamenlijke aanpak en oplossingen te komen;
• initieert contacten om de nieuwe school SWP te positioneren, profileren en dit te bestendigen resp. uit te bouwen.


Contact

Wil je reageren op onze vacatures, stuur ons dan een mail via info@deschoolwerkplaats.nl, t.a.v. Manon van der Linde en Ilse Overzier, of neem contact op via onderstaand contactformulier.